Republic of Belarus, Vitebsk region,
Novopolotsk, Molodezhnaya str., 62

+375 214 758 666