Republic of Belarus, Vitebsk region,
211440, Novopolotsk, Promyishlennaya str., 5

+375 214 758 666